-->


 

RBU Kort Fortalt

Historie

RBU blev etableret i 2003 af en gruppen unge medlemmer af Red Barnet, der gerne ville lave aktiviteter med børn. Red Barnets daværende generalsekretær Mimi Jakobsen støttede etableringen af RBU, og RBU fik økonomiske tilskud fra RB de første 5-7 år af organisationens levetid. 


Del af bevægelse: Red Barnet Ungdom, Red Barnet og Save the Children

RBU er en selvstændig ungdomsorganisation med egne vedtægter, egen økonomi og eget sekretariat. Vores forhold til moderorganisationen RB er reguleret af en samarbejdsaftale, hvoraf bl.a. fremgår, at Red Barnet har retten til navnet. Red Barnet er en stor, landskendt organisation med et stærkt brand, og det nyder vi godt af i RBU. Red Barnet har en årlig omsætning på ca. 700 mio. (2017) og hovedparten af RB’s aktiviteter er internationale. I Danmark laver både RB og RBU aktiviteter med børn via frivillige. Det gør vi i god dialog og - når det er hensigtsmæssigt – tæt koordination med hinanden.

Red Barnet er en del af Save the Children, der arbejder for at fremme børns rettigheder verden over. RBU samarbejder med de andre nordiske Save the Children ungdomsorganisationer. På dén måde er vi del af en international børnerettigedsbevægelse. 

Afsæt i Børnekonventionen og børns ret til fritid, uddannelse og inddragelse

Både Red Barnet og RBU arbejder med afsæt i Børnekonventionen. Det er iflg. vedtægterne RBU’s formål at udbrede kendskabet til Børnekonventionen og at alle børns rettigheder respekteres. 
Fordi Børnekonventionen netop fastlægger børns rettigheder arbejder vi i RBU ud fra en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder – lidt sat på spidsen – at vi ikke opfatter børnene i vores aktiviteter som ”små stakler, vi skal redde” men som rettighedsbærere og eksperter i eget liv. Det er ud af denne tilgang vores værdier udspringer. 

I RBU har tidligere landsmøder forholdt sig til hvordan unge frivillige i DK bedst kan gøre en forskel for at fremme børns rettigheder. Her er det blevet besluttet at vi i RBU fokuserer på de af børnekonventionens rettigheder, vi rent praktisk kan gøre noget ved:

Børns ret til fritid og hvile: udmøntet i vores aktiviteter for børn på flugt og i Barnets Ven

Børns ret til uddannelse: udmøntet i alle vores læringsaktiviteter

Børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem: en gennemgående metode i alle vores aktiviteter

Alle børn eller udsatte børn

Iflg. vores formålsparagraf arbejder vi i RBU for at alle børns rettigheder overholdes. Men det er jo i praksis en meget bred og stor opgave at løfte. Derfor har vi fokuseret vores indsatser om børn, som fagprofessionelle lærer, pædagoger, integrationsvejledere m.v. vurderer kan have gavn af samvær med frivillige. Vi arbejder altså forebyggende for at øge børns chancelighed, uanset om de er vokset op med en syg enlig mor, på et asylcentre eller i Vollsmose.

Børneinddragelse

Iflg. børnekonventionens artikel 12 har børn ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. I RBU drømmer vi om at børn i vores aktiviteter oplever at blive inddraget i alle aktivitetens faser: idéfasen, planlægningsfase, implementeringsfase og evalueringsfase.  

Børnesikker organisation

Alle ansatte og frivillige i RBU har et medansvar for at RBU er en børnesikkerorganisation. Derfor skal alle frivillige afleverer børneattest og kende til samværspolitikken.

Forholdet mellem bestyrelse, sekretariat, aktiviteter - og lokalforeninger

RBU er en medlemsdemokratisk forening, hvor alle medlemmer har mulighed for at dukke op på landsmødet og påvirke de rammer, de indgår i. Landsmødet fastlægger nogle rammer og vælger en bestyrelse, der leder RBU mellem landsmøder.
Landsmøde og bestyrelsen beslutter hvad RBU skal arbejde med, og bestyrelsen har ansat sekretariatet til at udføre bestyrelsens beslutninger. Sekretariatet opererer altså på bestyrelsens mandat og har ikke nogen selvstændig beslutningskraft. Sekretariatet fundraiser til aktiviteter og sikrer, at de fundraisede midler bidrager til det formål de er givet til at fremme. 
Bestyrelsen har formuleret nogle forventninger til hvordan sekretariatet leder og understøtter frivilliges indsat i RBU. Alle medlemmer af RBU har via RBU’s medlemsdemokrati mulighed for at påvirke de rammer, som ansatte og de frivillige arbejder under. 

RBU har en række lokalforeninger, der danner rammen om lokale fællesskaber for RBU’ere. 

Derfor skal frivillige være medlem af RBU (og under 30 år)

 Som du kan læse ovenfor er RBU et værdifællesskab. 1000vis af engagerede unge har siden RBU’s etablering været med til at udvikle og fastlægge dét RBU er i dag. 

Hvis nogen ønsker at blive frivillig i RBU forventer vi, at de tager aktivt stilling til den organisation de vil være en del af. Vores værdier. Vores ansvar for at være en børnesikker organisation. Vores afsæt i børnekonventionen. Det bekræfter de med deres medlemskab. 

I RBU tror vi på, at den lave aldersforskel mellem frivillige og børn gør, at børnene kan få en oplevelse at blive mødt i øjenhøjde på en anden måde, end hvis de mødes med en frivillig på 65 år. Unge frivillige kan nemmere relatere til børnelivet i dag. Man kan sagtens være ”ung” som 35 årige, men alle der er fyldt 31 henviser vil til at blive frivillige i Red Barnet.Red Barnet Ungdom / Rosenøns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk